Krajowy Plan Odbudowy – wsparcie dla przedsiębiorców

Pandemia COVID-19 wystawiła na próbę gospodarki państw na całym świecie. W sytuacji globalnego kryzysu wywołanego pandemią, potrzebne jest dobrze ukierunkowane wsparcie, które pomoże w odbudowie krajowych gospodarek. Odpowiedzią na te wyzwania ma być  unijny Fundusz Odbudowy, którego największą część stanowić będzie Instrument na Rzecz Odbudowy i Zwiększania Odporności. Podstawą do ubiegania się przez Polskę o pochodzące z niego wsparcie ma być z kolei Krajowy Plan Odbudowy i Zwiększania Odporności (KPO), którego projekt został zaprezentowany przez polski rząd pod koniec lutego. Zgodnie z zapowiedziami, do Polski z Funduszu Odbudowy mają trafić środki o wartości ok. 58 mld euro w formie dotacji i pożyczek, w tym w ramach środków bezzwrotnych.

Główne założenia i adresaci KPO

KPO określa cele oraz proponowane do realizacji reformy i inwestycje zmierzające do usprawnienia polskiej gospodarki po kryzysie wywołanym pandemią COVID-19, koncentrując się na kilku obszarach, takich jak np. zielona energia, transformacja cyfrowa czy spójność społeczna i terytorialna. O ile dotychczasowe polskie programy pomocowe jak np. Tarcza Antykryzysowa czy Tarcze Finansowe PFR miały w założeniu charakter doraźny, o tyle PKO służy kompleksowemu i wielopoziomowemu wsparciu szeregu odbiorców. 

KPO, zgodnie z projektem, adresowany jest do kilku grup podmiotów: obywateli, samorządów terytorialnych, instytucji publicznych, ale także przedsiębiorców i przedsiębiorstw. Ta ostatnia grupa m.in. prowadząca działalność w sektorach najbardziej dotkniętych skutkami pandemii (np. turystyka, kultura, gastronomia, handel) może otrzymać wsparcie z Funduszu na dywersyfikację profilu działalności, odbudowę inwestycji, a także na nowe inicjatywy mające na celu rozbudowę innowacji, elektromobilności, wdrożenia zielonych technologii i produktów oraz rozwoju aplikacji i usług w zakresie cyfryzacji.

Wsparcie dla przedsiębiorców

Przedstawione w projekcie KPO propozycje mają na ten moment charakter ogólny – nieznane są bowiem szczegółowe warunki, które spełnić powinien dany przedsiębiorca, aby otrzymać wsparcie. Jednak zaprezentowany projekt KPO już teraz wskazuje na konieczność nakierowania wsparcia zarówno w stronę MŚP i mikrofirm (zarówno poszkodowanych w ramach kryzysu spowodowanego pandemią, jak i tych chcących inwestować w zielone technologie), jak i dużych przedsiębiorstw (w zakresie wdrożeń o wysokim potencjale innowacyjnym) w formule specjalnych funduszy.

Rozwiązania przewidywane w ramach KPO mają stworzyć polskim przedsiębiorcom stabilne warunki do inwestowania, wzmocnić potencjał sektora nauki do współpracy z przedsiębiorstwami, przyznać ulgi podatkowe w zakresie automatyzacji i cyfryzacji oraz zapewnić wsparcie aktywności zawodowej rodziców. Inwestycje dla przedsiębiorstw w produkty, usługi i rozwój kompetencji pracowników mają umożliwić także rozszerzanie oferowanych produktów i usług, skracanie łańcucha dostaw w przetwórstwie rolno-spożywczym, czy wprowadzanie w firmach zielonych rozwiązań dotyczących m.in. wymiany instalacji, linii technologicznych oraz podejmowania działań w obszarze zmniejszania emisji procesowych.

Dalsze losy KPO

2 kwietnia zakończyły się konsultacje społeczne dotyczące Krajowego Planu Odbudowy. Jak podaje Ministerstwo Rozwoju: Proces konsultacji nie kończy się z momentem formalnego zatwierdzenia KPO, ale będzie kontynuowany w toku jego realizacji. Konsultacjom publicznym/opiniowaniu przez partnerów społecznych zgodnie z obowiązującymi przepisami podlegały będą w przyszłości poszczególne działania przewidziane do realizacji w ramach KPO (w szczególności projekty ustaw).

Polska ma czas do końca kwietnia br. na przekazanie KPO do Komisji Europejskiej, która z kolei ma dwa miesiące na zaakceptowanie planu. Polska o wypłatę środków na realizację reform i inwestycji w ramach KPO będzie mogła wnioskować dopiero w sierpniu br. po przyjęciu przez Radę decyzji Komisji Europejskiej zatwierdzającej projekt KPO.